7 điều cần biết về Katakana, một bảng chữ cái tiếng Nhật

bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Bạn có biết rằng tiếng Nhật là một ngôn ngữ có ba hệ thống chữ viết gồm có: Hiragana, Katakana và Kanji? Dưới đây là 7 điều cần biết về Katakana, một trong ba bảng chữ cái Nhật Bản! https://drive.google.com/file/d/1NgEipvhi9gMjRZFHNQQUKa02fcRbRhPU/view?usp=sharing Bạn có biết rằng tiếng Nhật là một ngôn ngữ có ba hệ thống chữ viết gồm có: Hiragana, Katakana và Kanji? Dưới đây là 7 điều cần biết về Katakana, một trong ba bảng chữ cái Nhật Bản! 1. Katakana là một trong ba phần của bảng chữ cái…